Inloggen leden

Meldpunt seksueel misbruik

Seksueel misbruik binnen de kerk en aanstelling vrijwilligers

Niet alleen in de maatschappij maar helaas ook in de kerken komt grensoverschrijdend gedrag voor op gebied van seksualiteit.
De Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken heeft om die reden een meldpunt ingericht om een open oor te kunnen hebben voor hen die onder seksueel misbruik lijden.
De kerkenraad van de Boazkerk heeft besloten dat belanghebbenden van het Meldpunt gebruik moeten kunnen maken wanneer er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.
Hierna de procedure van het Meldpunt waarin duidelijk is verwoord hoe er gehandeld kan worden mocht zich een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoen.

Vertrouwen en veiligheid…juist bij seksueel misbruik binnen de kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen dat in de praktijk. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt helaas seksueel misbruik voor.

Bij seksueel misbruik gaat het om elk gedrag, zowel fysiek als emotioneel, dat de grens overgaat van passend pastoraal, ambtelijk of kerkelijk contact en niet langer uitsluitend gericht is op het belang van de ander. We spreken dan van grensoverschrijdend gedrag. Dit gedrag veroorzaakt altijd schade, niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor het door kerken beleden gezag van Gods Woord.

Om slachtoffers van misbruik te ondersteunen en desgewenst de weg te wijzen naar hulpverlening, is er binnen ons kerkverband een Meldpunt seksueel misbruik Reformatorische Kerken. Iedereen die problemen of vragen heeft met betrekking tot misbruik binnen kerkelijke verhoudingen, kan contact opnemen met het Meldpunt.

Contact opnemen met het Meldpunt
Het meldpunt richt zich primair op seksueel misbruik in kerkelijke of pastorale gezagsrelaties, maar neemt ook andere vragen op dit terrein in behandeling en wijst indien gewenst de weg naar de juiste hulpverlening of begeleiding. Informatie over het Meldpunt is te vinden op de website www.gergeminfo.nl/meldpuntseksueelmisbruik

De coördinator van het Meldpunt (Maria Vermeulen) is dagelijks te bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 06-10815664. Contact opnemen kan ook via het contactformulier op de bovengenoemde website. U kunt zowel voor uzelf als ook voor een naaste uw vragen stellen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
Meldingen van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op de website staat hoe de procedure verloopt. De wijze waarop er vervolg wordt gegeven aan de situatie wordt met u of jou afgestemd en in overleg met u of jou uitgevoerd.

Daarnaast acht de kerkenraad het belangrijk om met vrijwilligers voor de jeugdverenigingen of de zondagsschool een aanstellingsgesprek te hebben.
Dit gesprek heeft de volgende inhoud:

– de motivatie om leidinggevende te zijn;
– het verleden en ervaring van een leidinggevende;
– een verklaring omtrent gedrag, een zogenaamde VOG;
– de ondertekening van een gedragsprotocol.

En natuurlijk is ook hier het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken van toepassing mochten zich toch misstanden voordoen.

De Heere verhoedde het en Hij wake over onze gemeente.